Izaberite stranicu

Opći uvjeti prodaje

Oprema SANCIN d.o.o.

Opći uvjeti prodaje

Za sve isporuke proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno.
Prodavatelj Oprema Sancin d.o.o. prodaje robu u veleprodaji, odnosno prodaje robu trgovcima na malo,
industrijskim, trgovačkim, poslovnim i profesionalnim korisnicima/djelatnostima i ustanovama,
te drugim trgovcima na veliko.

Web domene i stranice www.ugostiteljskaoprema.eu i www.oprema-sancin.hr
vlasništvo su Oprema Sancin d.o.o.

Naše web stranice predstavljaju katalog proizvoda/robe za pregled i odabir.
Na temelju Vašeg eventualnog odabira možete zatražiti službenu pismenu ponudu za isporuku proizvoda/robe od tvrtke Oprema Sancin d.o.o.
Web stranice nisu web shop tj. trgovina ni u kojem smislu.

Stranice su namjenjene samo za pravne osobe, obrte, poslovne i profesionalne djelatnosti.
Navedene cijene su veleprodajne (VPC), bez obračunatog PDV-a.

Opisi, slike i cijene proizvoda su informativnog karaktera, neobvezujuće su i podložne promjenama. Podaci su približni i ne odgovaraju nužno u cijelosti konačnom proizvodu. Ti podaci nisu zajamčene karakteristike, već približni opisi ili predodžbe isporuke ili usluge. Dopuštena su uobičajena odstupanja koja nastaju u postupku proizvodnje, odstupanja koja su posljedica zakonskih propisa ili predstavljaju tehnička poboljšanja, kao i zamjena sastavnih dijelova ekvivalentnim dijelovima, u mjeri u kojoj isti ne utječu na upotrebljivost za namijenjenu svrhu.

Cijene koje su naznačene prilikom izrade ponude/ugovora su važeće prema aktualnom cjeniku na dan ugovaranja, osim ako nije drugačije pismeno utanačeno.
Cijene se smatraju fco skladište prodavača/proizvođača i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza (od različitih skladišta prodavača/proizvođača, na bilo kojoj lokaciji u R. Hrvatskoj) do kupca.
Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom.
U ponudi, koji izdaje prodavač, se obavezno iskazuju svi troškovi.

1. Ponude
Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavača.
Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavača na prodaju.
Prodavač nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvaćanje opcije ponude: uplate avansa tj. davanja kapare.
Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja.
Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim.
Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavač će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati vazeća.

2. Narudžbe
Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavač pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke ili kada kupac uplati avans na temelju dane ponude/sklopljenog ugovora.
Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom prodavač smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.
Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavača, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu.
Prodavač zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe.
Posebne izrade po narudžbi kupca se ne mogu otkazati, npr. namještaj u materijalima i bojama po odabiru kupca (proizvodi van standardnih na skladištu), a koje prodavatelj redovno ne drži na zalihi. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavača. Promjenu narudžbe prodavač će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.

3. Pakiranje robe
Prodavač isporučuje svu robu u originalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom odgovarajućem parkiranju.
Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.

4. Prijevoz robe
Cijene prodavača smatraju se fco skladište prodavača/proizvođača na bilo kojoj lokaciji u R. Hrvatskoj. Ponudom može biti predviđena gratis dostava,
te je u tom slučaju trošak prijevoza do kupca na teret prodavača ili ponuda može biti s obračunatim troškom dostave na teret kupca

5. Isporuka robe
Roba nakon izlaska iz skladišta prodavača/proizvođača ide na rizik kupca.
Možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku koji je obavio prijevoz.

6. Jamstvo
Prodavač prenosi orginalne jamstvene uvjete proizvodača na kupca.
Jamstvo na prodanu robu traje 12 mjeseci, a sve prema uvjetima proizvođača i jamstvenim listovima.

Primjer jamstvenog lista za uređaje:
– Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od dana kupnje uređaja
– Proizvođač jamči da će uređaj ispravno funkcionirati uz pravilno priključenje, upotrebu i održavanje prema uputama i uvjetima
– Jamstvo može biti ostvareno isključivo uz predočenje jamstvenog lista i original računa
– Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske

Jamstvo ne obuhvaća: kvarove nastale uslijed neovlaštene modifikacije softvera, mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, višu silu (grom, požar, neodgovarajući napon i polaritet, prometnu nezgodu, utjecaj vlage i vode, utjecaj životinja i slično) i potrošni dijelovi/materijal, uključujući i*:
a) Oštećenja prouzročena korištenjem uređaja mimo okvira naznačenih u uputama proizvođača i ostaloj dokumentaciji koja je priložena uređaju kao i oštećenja prouzročena korištenjem s proizvodima drugog proizvođača koje proizvođač nije odobrio
b) Oštećenja prouzročena nezgodom, nepravilnim i pogrešnim korištenjem, poplavom, požarom, potresom, te površinska oštećenja

Uvoznik/distributer/prodavatelj se obavezuju da će za vrijeme trajanja jamstva u roku od 45 dana od dana prijave kvara
otkloniti prijavljene kvarove i nedostatke uređaja pokrivene ovim jamstvom i koji su nastali pri regularnoj upotrebi uređaja,
popravkom u za to ovlaštenom servisnom centru.
Preporuka je da se ambalaža čuva do isteka jamstvenog roka, u slučaju da uređaj treba slati na popravak u servis.
U slučaju kvara kupac o svom trošku dostavlja uređaj prodavatelju ili po dogovoru direktno u određeni servis.
Trošak izlaska servisera na objekat nije pokriven jamstvom, te je stvar eventualnog međusobnog odnosa/dogovora kupca i servisera.
Nakon izvršenog popravka uređaja u servisu, uređaj se o trošak uvoznika/distributera/prodavatelja vraća kupcu.

U slučaju nepravilnog rukovanja/uporabe ili popravaka; preinaka; servisa i sl. na uređaju od strane pravna ili fižička osoba
koja nije ovlaštena od strane uvoznika ili distributera,
uvoznik će uskratiti preuzimanje odgovornosti za moguće posljedice na uređaju, moguće ozlijede djelatnika ili posjetitelja,
i moguće štete nad ostalim proizvodima ili na objektu(ima).

Jamstvo prestaje važiti ako:
– su podaci s računa i/ili jamstvenog lista brisani ili mijenjani
– su podaci na uređaju (tip, bilo koji serijski broj proizvođača) brisani ili mijenjani
– se ustanovi da je neovlaštena osoba uređaj otvarala, popravljala, servisirala, učinila preinake
– ukoliko uređaj nije propisno priključen, korišten i održavan prema uputama proizvođača

* Konkretni primjeri kvarova ili oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom obuhvaćaju sljedeće:
• oštećenja prouzročena namjernim razdvajanjem, otvaranjem ili rasklapanjem kućišta
• oštećenja ili kvar u radu prouzročen uklanjanjem i ponovnim umetanjem vanjskih i unutarnjih vijaka ili dijelova uređaja
• oštećenja prouzročena probodima ili rupama u kućištu
• oštećenja i kvarove prouzročene vanjskom silom
• oštećenja i kvarove prouzročene tekućim ili suhim kemijskim tvarima (benzin, kiseline, korozivna sredstva,…) ili drugim stranim tvarima
• oštećenja i kvarove prouzročene vanjskom toplinom ili vatrom
• površinska oštećenja nastala uslijed vanjskih razloga, uključujući udubljenja, pohabanost, ogrebotine na kućištu, diskoloracije, napukline, ljuštenje metalnih ili plastičnih dijelova kućišta
• potrošni dijelovi (ovisno o tipu uređaja)

7. Ležarina
Prodavač će, ukoliko kupac ne preuzme robu u roku 15 dana od usmene (osobno ili telefonom) i/ili pismene obavijesti o prispjeću robe/spremnosti na isporuku, naplatiti ležarinu kupcu po slijedećem cjeniku ležarine:
– ležarina od 16. do 30. dana od spremnosti robe za isporuku: 5,00 Kn po kutiji robe po danu
– ležarina od 31. do 90. dana od spremnosti robe za isporuku: 10,00 Kn po kutiji robe po danu

8. Uvjeti plaćanja
Uvjeti plaćanja se određuju u ponudi/sklopljenom ugovoru. Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno vrijede niže navedeni uvjeti plaćanja.
Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe.
Za narudžbe se uplaćuje 50% ugovorenog iznosa odmah (kapara za narudžbu), na temelju ponude/sklopljenog ugovora za pokretanje narudžbe, te ostatak kada roba dođe na skladište prodavača, ali prije isporuke.
Prodavač će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca.
U slučajevima da kupac koji uplati kaparu (dio za narudžbu) ili cijeli iznos po ponudi/slopljenom ugovoru i prodavatelj na temelju toga naruči i dopremi robu na skladište, a kupac nakon obavjesti o prispjeću robe odustane ili se ne javlja ili nije moguće doći do/kontaktirati kupca, teku slijedeći rokovi:
– do 15. dana: besplatno skladištenje robe na skladištu prodavača
– od 16. do 30. dana: naplata ležarine na skladištu po cjeniku ležarine (5,00 Kn po kutiji po danu)
– od 31. do 90. dana: naplata ležarine na skladištu po cjeniku ležarine (10,00 Kn po kutiji po danu)
Nakon isteka 90 dana od spremnosti robe za isporuku i obavještavanja kupca o tome, ako kupac ne ispuni svoju obvezu plaćanja preostalog dijela za plaćanje ili ne preuzme robu koju je platio u cijelosti, smatramo da je kupac odustao, te primljeni iznos kapare i robu prodavatelj zadržava sebi.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

U Osijeku, 02.01.2017. godine.